Artikel 1 | De overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het afgeven van een inschrijfformulier aan Pilates Studio Haarlem

1.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3 Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten voor de les aan de docent te melden. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts en/ of fysiotherapeut.

1.4 Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing indien er gehandeld wordt onder de naam ‘Movement Studio Haarlem’.


Artikel 2 | Betaling

2.1 De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de eerste les te betalen middels overschrijving naar het Triodos bankrekeningnummer NL64TRIO0198319363 t.a.v. M.A. Wessels.

2.2 Bij niet of niet tijdige betaling heeft Pilates Studio Haarlem het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.4 Een 10 rittenkaart is 12 weken geldig te rekenen vanaf het moment van betaling. De standaard schoolvakanties worden niet meegerekend. Eerder aangekochte rittenkaart geeft geen recht op voortzetting van deelname aan lessen nadat de geldigheid van de kaart afloopt.


Artikel 3 | Uitsluiting

3.1 Pilates Studio Haarlem heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2 Pilates Studio Haarlem heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden aan de deelnemer te weigeren. 


Artikel 4 | Gemiste Lessen

4.1 Gemiste lessen kunnen, mits 24 uur van te voren afgemeld, op een ander tijdstip binnen 12 weken worden ingehaald.

4.2 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

4.3 Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Pilates Studio Haarlem zodat mogelijk een betalingsregeling getroffen kan worden


Artikel 5 | Annulering door Pilates Studio Haarlem

5.1 Pilates Studio Haarlem heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen,

5.2 Pilates Studio Haarlem heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.


Artikel 6 | Wijzigingen

6.1 Pilates Studio Haarlem behoud zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van wijzigingen op de hoogte gehouden.


Artikel 7 | Risico en Aansprakelijkheid

7.1 Het beoefenen van sport, yoga en/ of pilates kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

7.2 Pilates Studio Haarlem is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

7.3 De deelnemer zal Pilates Studio Haarlem (of docenten die gebruik maken van de ruimte) vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

7.4 Pilates Studio Haarlem verplicht uitsluitend zich de gegeven opdracht naar beste kunnen uit te voeren.

7.5 Pilates Studio Haarlem is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, in en om de locatie waar de lessen gegeven worden. Pilates Studio Haarlem wijst op het feit dat de trap naar de studio vrij steil is. Cursisten moeten voorzichtig zijn en zich te allen tijde vast houden aan de reling. Of men kan gebruik maken van de lift of andere trap. Let hier op de hoge deurpost.


Artikel 8 | Toepasselijkheid en geschillen

8.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio Haarlem betreffende deelname aan lessen, houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2 Afwijkingen van de overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Pilates Studio Haarlem

Pilates Studio Haarlem geeft de volgende suggesties om het risico op blessures te verminderen:

- Vraag een arts als je twijfelt over je gezondheid voordat je aan een les begint. Laat de docent weten wanneer je zwanger bent. Pilates Studio Haarlem bied geen lessen aan wanneer je zwanger bent. We kunnen je suggesties geven voor ander locaties in en rond Haarlem 

- Als je een blessure of ander gezondheidsprobleem hebt informeer de docent daarover voor de les 

  • Luister naar en volg de instructies van de docent stipt op.

  • Let goed op jezelf tijdens de les en houd je (fysieke) grenzen in de gaten

  • Doe geen oefeningen die pijn doen.

  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.


Artikel 9 | Gedragscode en waarschuwing

9.1 Draag geen schoenen in het lesgedeelte van de studio 

9.2 Zorg dat je schoon en fris mee doet aan de les. Draag geen parfum.

9.3 Draag schone kleren waar je makkelijk in kan bewegen 

9.4 Pilates Studio Haarlem biedt matten aan. Deze na gebruik schoonmaken en terughangen. Men

9.5 kan geen aanspraak maken op een speciale plek in de ruimte tijdens de les.

9.6 Praat niet door de les.

9.7 De meest directe route naar de studio gaat via een steile trap. Houd je goed vast aan de reling.

9.8 In de hal van het gebouw is toegang tot een lift en achter het glazen trappenhuis is ook een trap.

9.9 Leun niet tegen de spiegels in de studio 

9.10 De fysieke en mentale integriteit van alle deelnemers moet worden gerespecteerd.

9.11 Pilates Studio Haarlem behoud zich het recht om diegene die niet aan bovenstaande afspraken voldoet of anderszins de rust verstoor de toegang tot de les te weigeren zonder terugbetaling.                           


Artikel 10 | Persoonsgegevens 

10.1 Pilates Studio Haarlem verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Pilates Studio Haarlem gaat zorgvuldig met deze verzameling persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens. 

10.2 Pilates Studio Haarlem gebruikt de in artikel 10 genoemde persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Pilates Studio Haarlem en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de cursist geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Pilates Studio Haarlem, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@pilatesstudiohaarlem.nl De cursisten zijn ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten Pilates Studio Haarlem gebruik kan worden gemaakt.

10.3 Pilates Studio haarlem geeft de persoonsgegevens van de cursisten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 


Artikel 11 | Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Pilates Studio Haarlem zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Haarlem. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de Rechtbank Noord-Holland.